REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dyrbergkern.pl prowadzony jest przez firmę: BIG APPLE 8 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5K/13, 02-973 Warszawa, e-mail: online@dyrbergkern.pl, NIP: 5252403510, REGON: 141066981.
 2. Definicje:
  • Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.dyrbergkern.pl,
  • Sklep stacjonarny – jeden ze sklepów Sprzedawcy oznaczonych ‘Online E-Shop’ wskazanych na stronie internetowej sklepu: http://www.dyrbergkern.pl/sklepy
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
  • Sprzedawca – BIG APPLE 8 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5K/13, 02-973 Warszawa, e-mail: online@dyrbergkern.pl, NIP: 5252403510, REGON: 141066981
  • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  • Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
  • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  • Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  • Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
  • Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
  • Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT,
  • Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §8
 3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 4. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości - mają jedynie charakter informacyjny.
 5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. JAKOŚĆ PRODUKTÓW I CERTYFIKATY

 1. Wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie - poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą w nieznacznym stopniu różnić się między sobą.
 2. Do każdego zamówienia dołączony jest certyfikat oryginalności biżuterii Dyrberg/Kern w którym zawarte są szczegółowe informacje o gwarancji i wytyczne dotyczące prawidłowego użytkowania biżuterii.

§3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  • złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
  • złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej - e-mail: online@dyrbergkern.pl,
  • złożenie Zamówienia drogą telefoniczną: (22) 331-24-36
 4. Zamówienia, o których mowa w pkt 3a niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie, w soboty i niedziele po godzinie 21:00 oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.
 6. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 3 dni.
 7. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 8. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§4. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
  • płatność przelewem na konto Sprzedającego
  • płatność gotówką (przy odbiorze towaru)
  • płatność internetowa za pomocą systemów płatności: PayU i PayPal
  • płatność kartą kredytową/płatniczą
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
 6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 7. Brak dokonania wpłaty w terminie 10 dni od złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia przez Sprzedającego.

§5. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  • dostarczenie Produktów na adres kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską GLS,
  • odbiór osobisty we wskazanym sklepie stacjonarnym
 2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§6. GWARANCJA

 1. Błędami produkcyjnymi mogą być: wypadnięcie kamienia, pęknięcie zapięcia, rdzewienie metalu (oksydacja).
 2. Błędy produkcyjne są objęte gwarancją, wykonujemy naprawę lub wymieniamy wadliwy produkt.
 3. Uszkodzenia to np. oderwanie zawieszki kolczyka, pęknięcie rzemyka skórzanego, pęknięcie kryształu.
 4. Oznakami zwykłego zużycia są rysy na metalu, zmiana barwy lub wytarcie powłoki metalu lub koralika, wytarcie masy perłowej i pereł.
 5. Oznaki zużycia świadczą o tym, że biżuteria była przez dłuższy czas używana.
 6. Gwarancja nie obejmuje standardowego zużycia produktów.

§7. REKLAMACJA

 1. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 2. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 3. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 2 miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Produkty zakupione w sklepie online można również reklamować we wszystkich punktach Dyrberg/Kern na terenie Polski.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 10-dniowym terminie. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub automatycznie przez system płatności jeżeli zamówienie było opłacone z użyciem systemów płatności internetowych (PayU lub PayPal). Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§9. Ochrona praw autorskich

 1. Wszystkie zdjęcia produktów zamieszczone na stronie oraz teksty im przypisane są własnością Dyrberg/Kern.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony dyrbergkern.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Zabrania się redystrybucji zamówionych produktów osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 5. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2013 roku.

ZAŁĄCZNIKI